เทศบาลตำบลสงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวอรดี วะสัตย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0878188142
นางสาวพิกุล แพงพุฒ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวสุนิสา ทิพย์สิงห์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวใจสมร อุทโท
ครู
นางสุวรรณตรี คนซื่อ
ครู
นางวราภรณ์ ยันตะบุศย์
ครู
นางนงลักษณ์ นรบัติ
ครู
นางสาวอภิญญา นามแสง
ครู
นางขวัญดี ศรีใต้
ครู
นางสาวศุภาวรรณ อาสา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวารุณี คนซื่อ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสุณีภรณ์ เครือสวัสดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางพัสดี เรืองไชย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นายประมาณ โครพัฒน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสาวมนฤดี ศรีปัญญา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสาวปัทมาพร ทองทวี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสาวอุราพร แคล่วคล่อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเกรียงศักดิ์ คำจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาววิมลรัตน์ เหลี่ยมสิงขร
ผู้ดูแลเด็ก