ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ปฏิบัติงานตำแหน่ง คนงานทั่วไป ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง