เทศบาลตำบลสงเปลือย contact_mail ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
folder รายงานผลโครงการ
insert_drive_file รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
find_in_page รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานการลงพื้นที่ตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file รายงานโครงการฝึกอาชีพให้ผู้พิการผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file แผนสุขภาพชุมชนประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file โครงการส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มวัยอนามัยแม่และเด็กปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file โครงการรวมพลังร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและป้องกันโรค ติดต่อนำโดยแมลงในพื้นที่ตำบลสงเปลือย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file โครงการเยี่ยมยามถามไถ่สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัยปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสงเปลือย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file โครงการทันตกรรมกลุ่มวัยปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file โครงการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file โครงการงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนอาหารปลอดภัยตลาดสดตลาดนัดน่าซื้อ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1